Katholiek Ede

logo AvPDIGITALE NIEUWSBRIEF van de Locatie Katholiek Ede behorend bij RK Parochie z. Titus Brandsma

Contact: 
De beheerders:
Fred Deuning, Toos Ettema en Hanneke van Loo
Secretariaat: Stationsweg 112, 6711 PZ Ede - tel. 0318 61 06 92 
Jaargang 2 - Nr. 5, 20 augustus 2022
 
De digitale nieuwsbrief dient als aanvulling op het parochieblad de TitusBreed.
De TitusBreed verschijnt 7 keer per jaar. De digitale nieuwsbrief verschijnt
tussen 2 parochiebladen in met actueel nieuws van Katholiek Ede, de Titus
Brandsmaparochie en algemeen ‘katholiek nieuws’ met aankomende
activiteiten of wetenswaardigheden.
Aangezien er problemen waren met het versturen van onze nieuwsbrief, zijn
we nu ‘aangehaakt’ bij de server van de parochie. Daar hoort ook een nieuw
mailadres bij. Ons nieuwe mailadres wordt:
Via dit nieuwe mailadres kunnen grotere bestanden verstuurd worden.
Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief is nog steeds mogelijk.
Indien u de digitale nieuwsbrief NIET langer wilt ontvangen, laat het ons even
weten via een mailbericht naar:
Vanuit de Locatieraad:
‘Ede Doet’ komt er dit najaar weer aan!!
We willen u hierbij vast vragen om de cheques weer in te leveren of zelf aan te
melden op een van onze initiatieven. Houdt u de website in de gaten? Daar
zullen we u op de hoogte houden welke initiatieven we aangemeld hebben.
Sponsors gezocht
Zoals u weet zijn we druk met onze Parochietuin. De eerste opzet is nu
ingedeeld. Het tweede deel blijft nog even zo liggen, aangezien het schilder en
loodgieterswerk aan de achterkant van de toren nog afgemaakt moet worden.
De werkzaamheden starten 5 september en moeten voor het eind van dit
kalenderjaar afgerond zijn. Hiervoor is een hogere hoogwerker ingehuurd die
te groot voor het tuinpad is, maar te laag om vanaf het kerkplein de achterkant
van de toren te bereiken. Er wordt achter de schermen druk nagedacht over
acties die opgezet kunnen worden om de beplanting van de tuin te kunnen
bekostigen. We kunnen in ieder geval 1 à 2 van de 5 vakken (die nu klaar zijn)
doen. Achter in de kerk staat een collectebus voor uw bijdrage.
Daarnaast denken we aan een adoptieplan voor grotere planten. U hoort daar
z.s.m. van. Sponsors zoeken is een ander idee. Weet u een bedrijf / instantie/
of particulier die onze kerk en “groen” een warm hart toedraagt? Breng hem
met een van ons in contact. U vindt onze namen op het bord achter in de kerk.
Reminders
  •  Bedevaart naar Lourdes: 19 t/m -26 september: zie update op pagina 5
  •  Bedevaart naar Kevelaer met de Arnhemse Broederschap op zaterdag 1 oktober. Het thema van 2022 is: ‘Hemel en aarde aanraken’.
Voor algemene informatie en opgave: 026 36 14 556
Op werkdagen kunt u nog steeds van 9.30- 12.00 uur in het Stiltecentrum of
Kapel terecht om een kaarsje aan te steken. Er staan gastheren en -dames klaar
om eventueel met u een kopje koffie of thee te drinken. Een luisterend oor
hebben ze natuurlijk ook! Ook het secretariaat is dan open.
En.... Heeft u belangrijk nieuws dat u met ons wilt delen tussen de twee
parochiebladen in? Laat het ons weten. 
Op zondag 4 september is er een extra feestelijke viering in
de Antonius van Paduakerk.
Pastor Hans Lucassen zal dan voor gaan. Het is dan 35 jaar geleden dat hij voor
het eerst een viering als Pastor voorging in Ede! Een bijzondere mijlpaal. Zoals u
weet is het nu ruim 2 jaar geleden dat Hans Lucassen met emeritaat ging.
Helaas midden in de Corona lockdown tijd. Daardoor was er toen geen
gelegenheid om dit samen met hem te vieren in de kerk en hem na afloop te
kunnen ontmoeten. Wel heeft u toen uw bijdrage gegeven om hem te
bedanken voor alle jaren van goede zorg. Daarvan heeft hij, samen met zijn
vrouw, een e-bike gekocht. Inmiddels heeft Hans Lucassen, na een jaartje van
“rust” besloten om toch nog maandelijks voor te gaan binnen onze parochie.
Iets waar wij allen heel blij mee zijn. Zo ook zondag 4 september a.s.
Aangezien de ergste Coronamaatregelen nu even achter ons liggen, willen wij
van deze gelegenheid gebruik maken u allen uit te nodigen voor deze viering en
na afloop onder het genot van een kopje koffie of thee, iets lekkers en een
feestelijk drankje, hem de hand te schudden en te feliciteren met dit 35 jarig
jubileum. Wij hopen u allen op 4 september te zien!!
Vooraankondiging van een THOMASVIERING op zaterdag 22 oktober 2022
Korte historie: in maart 2018 zijn we met de Thomasvieringen gestart in het
kader van het vastenproject ‘Lopend Vuur’ van het jaarthema. Het werd een
succes. Voor de Coronaperiode hebben we 4 Thomasvieringen gehouden.
Wat is een Thomasviering? De naamgever van de Thomasviering, de apostel
Thomas, is in de Bijbel een twijfelaar met kritische vragen. Die Thomas uit de
Bijbel liet zich met zijn vragen ‘in de kring trekken’. Een Thomasviering is
toegankelijk voor iedereen en het is onbelangrijk of je nu wel of niet bij een kerk
hoort. Mensen mogen er zijn met al hun twijfels, hoop en verlangens.
Belangrijk bij deze viering is een sfeer van warmte, openheid en respect.
De viering is voor volwassenen van alle leeftijden en heeft een pastoraal
karakter. Drie elementen staan centraal: Bijbellezing, gebed en het delen van
brood en wijn, tijdens de gezamenlijke maaltijd aan het eind van de viering.
Het gesproken woord is kort en eenvoudig. Er is ruimte voor verbeelding,
muziek, beweging en stilte. Een belangrijk element is de ‘heilige chaos’, waar
mensen zich kunnen uiten over wat hen bezighoudt rond het thema.
De laatste Thomasvieringen zijn met enkele enthousiaste vrijwilligers vanuit de
Emmaüs en Katholiek Ede voorbereid. De allerlaatste Thomasviering was op 1
februari 2020, net voor de uitbraak van Covid 19, toen we nog van ‘niets’
wisten. Dat was een geweldige viering. Er waren 84 deelnemers. De
Thomasviering op zaterdag 22 oktober in de Emmaüskerk wordt geleid door
pastor Hans Lucassen met assistentie van verschillende mensen. Het thema is
nu nog onbekend. Volg de informatie o.a. op website, flyers enz.
Het Oecumenisch Winterprogramma van Ede gaat van start.
‘Bespreek het Samen’ is een samenwerkingsverband tussen 8 verschillende
kerken in Ede. Al meer dan 35 jaar zet Bespreek het Samen zich in om een
gevarieerd winterprogramma samen te stellen dat aansluit bij de verschillende
pluriforme geloofsgemeenschappen. Denkt u hierbij aan activiteiten waarbij
mensen zich samen verdiepen in vragen rond bijbel en geloof, kunst, cultuur en
samenleving. In de diverse kerken en bij de openbare ruimten ligt een flyer met
het programma: www.bespreekhetsamen-ede.nl U kunt zich aanmelden.
Doet u mee? Bespreek het eens met uw vriend, vriendin of.....de buurvrouw.
Op 6 september wordt bekeken of de diverse programma-onderdelen
voldoende deelnemers hebben. 
Hieronder nog een selectie uit het programma voor de maand september.
Zondag 11 september 14.00 uur : film in Cultura. In samenwerking met
Bespreek ’t Samen wordt de film ‘As it is in heaven’ gedraaid.
Dinsdag 20 september is er een klompenpadwandeling o.l.v. dr. Ina ter Avest
en Erna Hulstein. Thema ‘Samen op weg naar vrede’.
Aanvang 18.30 uur. Start bij boerderij Hoekelum
Update parochiebedevaart 2022 naar Lourdes Van 19 t/m 26 september gaan
we met onze parochie met het vliegtuig op bedevaart naar Lourdes. Iedereen
kan mee, jong en oud, grootouders met hun kleinkind maar ook mensen die
zorg nodig hebben. Een bedevaart naar Lourdes heeft al velen extra steun en
kracht geschonken. Samen met elkaar op reis is een unieke gelegenheid voor
parochianen om elkaar onderling beter te leren kennen, extra te verbinden.
We reizen samen met pelgrims van de Emmaüsparochie uit de
Noordoostpolder, de H. Norbertusparochie uit Oostelijk Flevoland, Parochies
regio ‘de Waterkant’ en een groep uit Twente. Er zijn nog enkele plaatsen vrij,
wacht niet te lang met aanmelden. Mochten de financiën een belemmering
vormen dan kunnen wij samen bekijken of en zo ja welke financiële
ondersteuning er mogelijk is.
Meer informatie op de site van christoffelreizen. www.christoffelreizen.nl
Aanmelden kan tot 16 september.
Eventuele vragen? Neem dan contact op met Elly Croon, tel. 06-555 428 76
Houd ook de website in de gaten voor actuele informatie,
2022 en 2023
In de bijeenkomst van de MOV werkgroepen van de geloofsgemeenschappen
binnen onze parochie van 4 juli j.l. is gesproken over het afgeronde Vastenactie
project Eigen Doel 2022 en over de Vastenactie in 2023.
In de Vastentijd 2022 is er door de geloofsgemeenschappen gezamenlijk actie
gevoerd voor een Eigen Doelen project van de Stichting Solidair met India van
de paters Norbertijnen van Heeswijk-Dinther. Het gaat over zorg en onderwijs
voor straatkinderen in de sloppenwijken van Ernakulam en Kerala in India. Jos
Schilte van de MOV werkgroep Veenendaal, coördinator van het project, kon
ons meedelen dat het streefbedrag van 10.000 euro ruimschoots is gehaald en
dat de Vastenactie dit bedrag heeft aangevuld tot 15.000 euro, de totale
kosten van het project. Een geweldig resultaat dankzij de giften van de
parochianen van de diverse geloofsgemeenschappen.
Vóór 1 oktober 2022 kunnen nieuwe Eigen Doelen projecten bij Vastenactie
worden ingediend waarvoor tijdens de Vastentijd 2023 actie kan worden
gevoerd. Voor 2023 is er echter tijdens de vergadering geen nieuw gezamenlijk
Eigen Doelen project gekozen. Dit betekent dat MOV werkgroepen binnen de
parochie elk afzonderlijk gaan meedoen aan de algemene Vastenactie 2023.
Zo gauw daarover meer bekend is wordt u over de doelen van de algemene
Vastenactie nader geïnformeerd.                   MOV Katholiek Ede
Diverse updates van het synodaal proces.
Oktober 2021 startte het proces voor de Bisschoppensynode 2021 -2023
‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio.
De bisschoppensynode zelf wordt in oktober 2023 in Rome gehouden.
Voorafgaand aan deze synode is een route van twee jaar uitgezet waarin de
bisschoppen wordt gevraagd te luisteren naar alle gremia in de kerk. Iedereen
is uitgenodigd om mee te denken over hoe in de toekomst gelovigen mee
kunnen praten in de kerk. U kon eerder al lezen over de twee bijeenkomsten in
onze eigen z.Titus Brandsmaparochie in het parochieblad TitusBreed.
In onze vorige nieuwsbrief kon u ook al iets lezen over het slotdocument
'zij heeft een verhaal' van het NKV (unie Netwerk Katholieke Vrouwen).
Dit document is in zijn geheel terug te lezen op www.unkv.online
Op de website van het aartsbisdom kunt u sinds 3 juni de bijdrage lezen vanuit
het bisdom Utrecht. In dit document/verslag wordt op basis van de ingediende
verslagen een samenvatting gegeven van de gesprekken die in het Aartsbisdom
Utrecht zijn gevoerd in de parochies. Dit verslag is ook gestuurd aan het
secretariaat van het Rooms-Katholiek kerkgenootschap.
Alle gespreksverslagen van de acht bisdommen worden samengevat en voor 15
augustus 2022 naar het Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome
synodeverslag/
Op 9 juni verscheen ook het Slotdocument van de KNR over hun traject
binnen het synodale proces. ( KNR =Konferentie Nederlandse Religieuzen.)
In een bijeenkomst op 9 juni is het document gepresenteerd aan de
religieuzen. Broeder Bernardus Peeters, generaal abt van de Trappisten en
voormalig voorzitter van de KNR, zuster Beatrice Faye en Mgr. de Korte gaven
die dag ook een eerste reactie.
De KNR is de koepelorganisatie van (bijna) alle religieuze ordes en congregaties
in Nederland. Zij behartigt de belangen van paters, zusters, broeders en fraters
in Nederland en stimuleert samenwerking tussen de verschillende kloosters. De
KNR adviseert en ondersteunt de religieuze instituten gezamenlijk en individueel
op verschillende terreinen. Ze brengt de religieuzen samen rond belangrijke
thema’s. Daarnaast stimuleert de KNR de aanwezigheid en zichtbaarheid van
de religieuzen binnen kerk en samenleving. Zij treedt soms namens hen samen
op als officiële gesprekspartner.
Na de online startbijeenkomst in januari organiseerde de KNR nog een viertal
online bijeenkomsten waarin religieuzen met elkaar in gesprek gingen over de
verschillende thema’s van de Synode. Enkele congregaties voerden ook in eigen
kring gesprekken over de synodale thema’s en deden daarvan verslag. Al deze
verslagen zijn door een werkgroep uitgewerkt tot een slotdocument met als
titel ‘Het verlangen bij te dragen aan een synodale kerk.’ U kunt de reacties
en de complete tekst van het document vinden op de site van de NKR
Informatie ALPHA uit de nieuwsbrief van: Centrum voor Parochiespiritualiteit
Op zaterdag 10 september is het weer zover: de Alpha Nederland Training &
Inspiratie. Voor het eerst sinds de coronacrisis vindt het evenement weer
fysiek plaats in de Basiliek in Veenendaal!
Op de Alpha Nederland Training & Inspiratie word je een dag lang geïnspireerd,
getraind en toegerust om aan de slag te gaan met jouw cursus!
Over de dag:
  •  Op die dag is er een contextuur voor de verschillende Alpha-contexten zoals Alpha Youth, Alpha Students, Alpha Senioren en Alpha Vluchtelingen.
  •  De dag is inclusief een heerlijke, warme lunch.
  •  Tijdens en naast het programma is er ruimte voor ontmoeting, gebed en aanbidding.
  •  Op de Alpha Nederland Training & Inspiratie is er ook de mogelijkheid om cursusmaterialen aan te schaffen bij de boekentafel.
Wanneer: 10 september / 09.00 uur – 17.00 uur
Waar: De Basiliek, Wiltonstraat 56, 3905 KW Veenendaal
Aanmelden en kosten voor die dag : zie website.

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2022 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.