Katholiek Ede

Locatieraad

Locatieraad Katholiek Ede

De locatieraad heeft als taak om de activiteiten binnen onze geloofsgemeenschap te coördineren en heeft de verantwoordelijkheid voor het dagelijkse beheer van het kerkgebouw en de pastorie. Door het parochiebestuur en de locatieraden is een huishoudelijk reglement opgesteld, waarin de onderlinge taakverdeling is vastgelegd.

De locatieraad is samengesteld als volgt:

Voorzitter:                            Richard van de Heisteeg

Penningmeeester:               Vacature

Secretaris:                           Ria Harmens

Lid:                                      M. Pouw

Lid:                                      Vacature

e-mail locatieraad:              

Even voorstellen

Mijn naam is Mirjam  Pouw. Ik ben geboren op 2 februari 1965 in Culemborg.
Hier heb ik mijn hele jeugd gewoond en ben daarna  verhuisd naar Nijkerk.
Sinds 2013 woon ik in Ede en ben ik werkzaam in de kinderopvang.
In mijn vrije tijd ga ik graag zwemmen, fietsen, lezen,  bezoek ik ouderen en werk ik als gastvrouw bij inloopcentrum Meet-Inn.
Als nieuw lid van de locatieraad Ede zal ik me bezighouden met de vrijwilligers en de PCI.
Ik vind het belangrijk om mij in te zetten voor de parochie en hoop dat ik in de komende jaren mijn steentje kan  bijdragen. 

Afspraak

Onze geloofsgemeenschap kenmerkt zich door een uitgebreid netwerk van allerlei activiteiten. Veel vrijwilligers zijn daarbij actief. Velen maken dan ook gebruik van ruimtes in het parochiecentrum en de kerk.

De ARBO stelt daarbij steeds meer eisen als het gaat om inrichting en gebruik van die ruimtes. Daarvoor heeft het bestuur al jaren geleden een coördinator aangesteld die de dagelijkse leiding heeft over zaken die te maken hebben met onderhoud en beheer, gebruik van ruimtes, het maken van drukwerk, fotokopieën, het nakomen van afspraken en voorschriften, enz.

Daarom langs deze weg een dringend verzoek:

om alle afspraken en activiteiten vooraf te overleggen met het secretariaat.

Het secretariaat is alle ochtenden van de werkdagen te bereiken op tel. 0318-610692

Namens de locatieraad

Copyright © 2018 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.